Garderobe reglement

  1. Gebruik van de garderobe geschiedt op eigen risico van de gebruiker. Titel 9 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek inzake "bewaarneming" is niet van toepassing op overeenkomsten tussen de feestcommissie (Oud)-Lutten en gebruikers van de garderobe.
  2. Voor gebruik van de garderobe wordt een vaste prijs gerekend van € 1 per item, gepast te betalen. Als item worden enkel geaccepteerd jassen, tassen, helmen en paraplu's. Items, welke inclusief hun inhoud, een waarde hoger dan € 50 hebben, dienen niet in bewaring te worden gegeven en de feestcommissie (Oud)-Lutten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van zaken met een hogere waarde dan € 50.
  3. De feestcommissie (Oud)-Lutten is gerechtigd de inhoud van de items te controleren. De feestcommissie (Oud)-Lutten behoudt zich het recht voor om bewaring te weigeren van kostbare, te grote of ongebruikelijke items c.q. items met een (mogelijk) verboden, gevaarlijke of twijfelachtige inhoud. Gebruiker vrijwaart de feestcommissie (Oud)-Lutten van schade die wordt veroorzaakt door de (inhoud van) de door de gebruiker in bewaring gegeven items.
  4. Per in bewaring gegeven item wordt één ontvangstbewijs vertrekt. Teruggave van items geschiedt enkel na overhandiging van dit ontvangstbewijs aan een garderobemedewerker van de Feestcommissie (Oud)-Lutten. Ditzelfde geldt voor het tijdelijk teruggeven van items. In het laatste geval slechts een nieuw ontvangstbewijs verstrekt tegen betaling van € 1 per item.
  5. Bij verlies van het ontvangstbewijs zal de feestcommissie (Oud)-Lutten zich, na sluitingstijd of het einde van het evenement inspannen om het betreffende item terug te vinden. Indien geen ontvangstbewijs kan worden getoond, is de feestcommissie (Oud)-Lutten op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.
  6. Uiteraard zal de feestcommissie (Oud)-Lutten zich inspannen om alle, aan haar in bewaring gegeven, items zorgvuldig te doen bewaken en terug te geven. De feestcommissie (Oud)-Lutten kan echter niet garanderen dat de items te allen tijde (onbeschadigd) zullen worden geretourneerd.
  7. De feestcommissie (Oud)-Lutten is niet aansprakelijk voor schade van de gebruiker, met uitzondering van schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van haarzelf of haar medewerkers. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van 'Feestcommissie (Oud)-Lutten' is te allen tijde beperkt tot € 50 per in bewaring gegeven item (inclusief de inhoud daarvan)

Koningsnacht Lutten

Koningsdag Lutten

Cafe de Tent